Jury/scheidsrechter schema

1. Pak je agenda, klik op de link in je email (geen schema ontvangen.? Mail Christoph) en zet met rood in je agenda de wedstrijden waar je een taak te verrichten heeft.

2.       Vind je je naam niet, maar denk je ‘he, ik zou graag ook een taak willen overnemen’ stuur mij dan gerust een mailtje en dan vinden we zeker samen een optie.

3.       Zie je dat je op een moment ingepland bent die je niet kan, dan doe je het volgende: Neem contact op met je teamleden en kijk of je kan ruilen met iemand van je team. Lukt het met ruilen, dan kan je de namen in het schema makkelijk wisselen. Lukt het niet met ruilen, dan blijf je verantwoordelijk voor het uitvoeren van je taak.

4.       Denk je dat er een fout in het schema zit (en dat kan want a) we zijn ook alleen mensen en b) we hebben eerder gevraagd om te checken of men in het goede team ingedeeld was en dat hebben niet veel leden gedaan), dan stuur je een mailtje en kijken we samen naar hoe we dat kunnen oplossen.

Last but certainly not least:

1.       Realiseer je goed dat we dit voorjaar iedereen nodig hebben. Door Corona hebben we al een tijdje geen scheidsrechtercursus kunnen doen en ook is de spoeling in bepaalde teams klein en is het daarom echt nodig dat iedereen zijn steentjes bijdraagt. 

English version

2. Als er op een bepaald moment de situatie ontstaat dat op vrijdagavond het nog onzeker is dat er voor een bepaald wedstrijd de scheidsrechters of de leden achter de jurytafel aanwezig kunnen zijn, dan zal de desbetreffende wedstrijd geannuleerd worden. Denk niet ‘Christoph of Maud regelen wel nog wat’. Deze tijden zijn voorbij.

Zie voor schema mail!

1. Grab your calendar, click on the link in the email (no mail received? Mail Christoph) and put the matches where you have a task to perform with red in your calendar.

2. If you don’t find your name, but you think ‘hey, I would also like to take over a task’ feel free to send me an email and we will certainly find an option together.

3. If you see that you are scheduled at a time that you cannot, do the following: Contact your team members and see if you can exchange with someone from your team. If you succeed with an exchange, you can easily change the names in the schedule. If you do not find a replacement, you remain responsible for carrying out your task.

4.  Do you think there is an error in the schedule (and that is possible because a) we are also only people and b) we have previously asked to check whether you were assigned to the right team and not many members have done that), then please send me an email and together we look at how we can solve that. 

Last but certainly not least:

1.       Realize that we need everyone this spring. Due to Corona, we have not been able to do a referee course for a while and also the resources in certain teams is small and it is therefore really necessary that everyone contributes.

2. If at a certain moment the situation arises that on Friday evening it is still uncertain that the referees or members behind the jury table can be present for a certain match, the relevant match will be cancelled. Don’t think ‘Christoph or Maud will arrange something’. This period is over.