Wo. 22 juni Algemene Ledenvergadering online!!!!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Woensdag 22 juni 2022
Aanvang 19.30 uur

Link voor deelname!


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
 

Maastricht,  zaterdag 11 juni 2022
 

Aan alle leden van BC Kimbria en ouders/verzorgers van jeugdleden, 

Datum: woensdag  22 juni 2022
Aanvangstijd: 19.30 uur
Sluitingstijd:   21.00 uur
Plaats: Sporthal de Geusselt 

Namens het bestuur van BC Kimbria nodig ik jou uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van onze vereniging bij te wonen. Deze vergadering vindt online plaats in de Sporthal de Geusselt. Dit betreft de AV voor het seizoen 2021-2022.

In deze vergadering zullen wij wederom uitvoerig stilstaan bij het wel en wee van Kimbria.

Het is zeer noodzakelijk dat er voldoende leden aanwezig zijn omdat serieuze onderwerpen worden besproken. Ouders en verzorgers van jeugdspelers en alle leden boven U16 worden van harte uitgenodigd bij deze vergadering  

Te downloaden documenten voor ALV 2022

Agenda ALV 2022
Notulen ALV 2021


Afmelden en machtiging
Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn dan word je vriendelijk verzocht je af te melden via communicatie . Denk in dat geval wel aan de mogelijkheid een ander stemgerechtigd lid van BC Kimbria te machtigen om jou te vertegenwoordigen.

Eventuele vragen
Ook eventuele vragen dienen bij voorkeur al voorafgaand aan de vergadering gesteld te worden via communicatie. Er is tijdens de AV namelijk slechts beperkte tijd om nieuwe vragen te stellen.

Met vriendelijke groet,
 

Namens het bestuur Kimbria
 

Invitation General Members Meeting 


Wednesday 22 June 2022
Start 7.30 pm 

Invitation General Members Meeting 

Maastricht, 

Saturday, 11 June 2022 

To all members of BC Kimbria and parents/guardians of youth members,

Date: Wednesday 22 June 2022 
Time: 7.30 pm 
Closing time:   9pm 
Place: Sports hall de Geusselt 

On behalf of the board of BC Kimbria, I invite you to attend the annual General Meeting (AV) of our association. This meeting will online take place in the Sporthal de Geusselt. This concerns the AV for the 2021-2022 season.

In this meeting we will once again dwell extensively on the ups and downs of Kimbria. It is very necessary that sufficient members are present as serious topics are discussed. Parents and caregivers of youth players and all members above U16 are cordially invited to this meeting

Documents to download for ALV 2022
Agenda GMM 2022 (not in English)
Minutes GMM 2021 (not in English)

Unsubscribe and Authorization
In the unlikely event that you are unable to attend, you are kindly requested to unsubscribe via communication. In that case, please consider the possibility of authorizing another voting member of BC Kimbria to represent you.

Possible questions
Any questions should also preferably be asked via communication prior to the meeting. There is only limited time during the GM to ask new questions.

Sincerely,

On behalf of the board Kimbria